divendres, 27 de març de 2009

EL COL·LEGI DE POLITÒLEG I SOCIÒLEGS ACONSEGUEIX UN COMPROMÍS PER A INCLOURE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS EN LA MEDIACIÓ DEL DRET PRIVAT

Els membres de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya, encarregada de debatre el projecte de Llei de Mediació en l’àmbit del Dret Privat, es van comprometre amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya a incloure la figura dels titulats i titulades en Ciències Polítiques i en Sociologia com a professionals capacitats per a exercir la mediació, després de la compareixença de la degana del Col·legi, Anna Parés, en aquesta comissió, el passat 26 de febrer.

Coneixedors del fet que el Parlament de Catalunya estava treballant en l’elaboració d’aquest projecte de llei, anteriorment a aquesta compareixença, el Col·legi ja va dirigir un escrit als diferents grups parlamentaris, el juliol de 2008, reclamant-ne aquesta inclusió. Posteriorment, i coincidint amb la compareixença de la degana, el Col·legi es va tornar a dirigir, aquest cop a la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana per tal que es reconegui a politòlegs i sociòlegs com a professionals altament qualificats per a desenvolupar tasques en l’àmbit de la mediació.

Una reclamació que va verbalitzar personalment la degana del Col·legi en l’esmentada compareixença davant la Comissió al Parlament, on va comunicar la necessitat que tant en el projecte de Llei que s’està debatent, com en el seu posterior desplegament i aplicació no es tornés a produir l’omissió de politòlegs i sociòlegs de la regulació professional de la mediació en l’àmbit del dret privat a Catalunya, com va succeir l’any 2001 amb l’aprovació de la Llei de Mediació Familiar de Catalunya.

Aquell any, tot i les gestions dutes a terme pel Col·legi, en la Llei de Mediació Familiar de Catalunya es contemplava com a perfils capacitats per a la mediació únicament les persones llicenciades o diplomades en dret, psicologia, treball social, educació social, i en aquells altres estudis universitaris que es determinés per reglament. Sociòlegs i politòlegs no van ser inclosos entre aquests.

Des d’aleshores, aquesta exclusió s’ha convertit en una antiga i reiterada reivindicació per part del Col·legi, qui al llarg de tots aquests anys ha treballat per assolir l’objectiu que sociòlegs i politòlegs puguin desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la mediació d’una forma normalitzada. Així, si bé els nostres perfils professionals varen quedar exclosos per llei de la possibilitat d’exercir com a mediadors en l’àmbit familiar, hi havia un altre àmbit, el de la mediació comunitària, sense regulació específica, on el Col·legi va començar a treballar per tal d’anar consolidant el nostre perfil professional en aquest camp, a fi i efecte que quan es procedís a la seva regulació els nostres perfils no en poguessin quedar exclosos.

És precisament en mediació comunitària que sociòlegs i politòlegs són ja un perfil consolidat, mentre que fins ara han restat exclosos per llei de la mediació familiar. Aquest fet no es dóna en altres països com els Estats Units, Gran Bretanya o França, tots ells amb una llarga i àmplia trajectòria en aquesta fórmula de resolució alternativa de conflictes, i on la figura del mediador correspon a persones formades en Ciències Socials i que han seguit una formació complementària àdhuc a l’exercici de la mediació.

És aquest el cas de molts politòlegs i sociòlegs a Catalunya. Més enllà dels coneixements adquirits en la titulació en temes com sociologia de la família, demografia, resolució de conflictes o polítiques socials, molts d’ells han orientat la seva carrera professional amb formació especialitzada en estudis en l’àmbit de la mediació.

Davant d’aquesta evidència i, donat el creixent interès d’aquest col·lectiu professional per l’àmbit de la mediació, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya ha estat treballant durant aquests darrers 8 anys perquè no es tornés a produir l’omissió injustificada dels professionals de la Ciència Política i de la Sociologia en l’àmbit de la mediació. És en aquest sentit que ens congratulem del fet que els membres de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana hagin assolit el compromís que els nostres professionals finalment puguin exercir com a mediadors tant en l’àmbit familiar com en el civil.

Per tot això, aquesta esdevé una molt bona notícia per a tots aquells sociòlegs i politòlegs que vulguin dedicar-se a la mediació, així com també suposa un pas endavant per a tot el col·lectiu d’aquests professionals.
Font: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Enllaç amb l'article a la pàgina del Colcpis .

EL COL·LEGI POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS ADVOCA PER UNA MAJOR PRESÈNCIA DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA


El departament de Governació i Administracions Públiques està tramitant actualment l'Avantprojecte de Llei de Mesures en Matèria d'Ocupació Pública. L’objectiu d’aquesta futura llei és regular l’ocupació pública catalana, tant en la seva ordenació i estructura com en la selecció i reclutament dels empleats públics. El Col·legi treballa, des de l’inici de la configuració de l’esborrany d’aquest Avantprojecte, perquè sociòlegs i politòlegs tinguin dins l’Administració Pública a Catalunya el reconeixement i la presència que mereixen per les seves capacitats i coneixement.


Perseguint aquesta finalitat el Col·legi ha adreçat un escrit al secretari del departament, el Sr. Jaume Oliveras, insistint un cop més en la necessitat que l’Administració Pública tingui una especial cura en no deixar fora dels processos de convocatòria d’ocupació pública als professionals de la Ciència Política i la Sociologia. Aquesta reclamació ve precedida de la constatació per part del Col·legi de l’omissió dels nostres professionals d’algunes convocatòries públiques, on sociòlegs i politòlegs compleixen perfectament amb les competències i capacitats exigides pel lloc de treball. El Col·legi també ha demanat la necessitat de crear un àmbit específic d’ocupació pública per a politòlegs i sociòlegs.

Cal remarcar que el Col·legi ja havia traslladat anteriorment aquesta reclamació al departament de Governació, en una reunió mantinguda entre la degana del Col·legi, la Sra. Anna Parés, el secretari, el Sr. Jordi Pacheco, i el gerent, el Sr. Jordi Pujol, amb la secretària d’Administració i Funció Pública, la Sra. Maria Teresa Aragonés, i la directora general de la Funció Pública, la Sra. Leonor Alonso, el passat 5 de desembre de 2008.

El valor afegit de sociòlegs i politòlegs


En l’escrit del Col·legi adreçat al secretari del departament de Governació i Administracions Públiques, es fa constar l’especificitat de coneixements i aptituds que aporten sociòlegs i politòlegs com a professionals experts de l’Administració Pública i l’anàlisi social. Un valor afegit que queda palès al Llibre Blanc sobre les titulacions dels Graus de Ciències Polítiques i de l'Administració i de Sociologia, elaborat per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

Aquest llibre defineix diversos perfils professionals per a sociòlegs i politòlegs en l’exercici de les seves funcions a l’Administració Pública, entre els quals es troba el de Tècnic/a de les Administracions Públiques, Gestor d'organitzacions o Investigador/a i analista de l'opinió pública. Treballant en la línia de la defensa i consolidació de la professió, el Col·legi també va elaborar un document on es defineixen els perfils professionals dels titulats en Ciències Polítiques i en Sociologia, destacant-ne, entre d’altres, la figura del gestor i assessor de l’àmbit públic.
Font: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs. Enllaç amb l'article a la pàgina del Colpis.